Jak działa billbox.pl? Korzyści Regulacje prawne FAQ

więcej>>

Jaki jest status prawny faktury elektronicznej?

e-faktura jest jednym z rodzajów faktur, który może być wystawiany przez podatników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. E-faktura jest równoważna fakturze wystawionej w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Faktura w formie elektronicznej stanowi dowód równoważny fakturze papierowej, jeżeli chodzi o potwierdzenie dokonania dostawy towarów, wykonania usługi, czy też otrzymania przedpłaty. E-faktura na gruncie podatku od towarów i usług umożliwia odliczenie podatku VAT, który się na niej znajduje, jak również stanowi dowód poniesienia kosztu uzyskania przychodów na gruncie podatków dochodowych. Faktury elektroniczne mogą być wystawiane w przypadku obrotu krajowego oraz zagranicznego.

więcej>>

Czy możliwość wystawiania e-faktur jest zgodna z przepisami prawa?

Możliwość wystawiania faktur w formacie elektronicznym została uregulowana przez polskiego ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661). We wskazanym rozporządzeniu określono sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej, jak również zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

więcej>>

Kiedy można rozpocząć wystawianie e-faktury?

W celu umożliwienia wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej konieczne jest uzyskanie od odbiorcy faktury uprzedniej akceptacji tego sposobu fakturowania. Zgodna na wystawianie i przesyłanie e-faktury musi być udzielona przed pierwszym wystawieniem faktury na rzecz danego podmiotu. Akceptacja musi być udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej. Nie jest tym samym możliwe wystawianie i przesyłanie e-faktury jedynie na podstawie ustnego porozumienia między wystawcą a odbiorcą faktury. Akceptacja jest składana jednorazowo i obowiązuje do momentu jej odwołania. Wystawca ani odbiorca e-faktury nie muszą powiadamiać organu podatkowego o wystawianiu faktur w formie elektronicznej.

więcej>>

Czy można w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania e-faktur?

Przepisy prawa przewidują, że otrzymujący e-faktury może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W tym celu konieczne jest przesyłanie wystawcy faktur cofnięcia akceptacji w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca e-faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji. Możliwe jest jednak, aby w drodze porozumienia między wystawcą a odbiorcą e-faktur uzgodnić inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni od złożenia oświadczenia o cofnięciu akceptacji.

więcej>>

Jakie wymogi związane z wystawieniem musi spełniać e-faktura?

Od 1 stycznia 2011 r. doszło do zmiany przepisów, które zostały bardziej zliberalizowane pod kątem możliwości wystawiania faktur w formie elektronicznej. Obecne regulacja prawne, bazujące na prawie Unii Europejskiej, wskazują, że faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, iż faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, jak również uprzedniego wyrażenia zgody na możliwość wystawiania faktur elektronicznych przez ich odbiorcę. Podkreślić należy, że intencją zmian w polskich przepisach było umożliwienie wystawiania e-faktury bez konieczności stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub też elektronicznej wymiany danych (EDI), zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

więcej>>

Co oznacza „autentyczność pochodzenia e-faktury”?

Jedynym z wymogów wystawiania w sposób poprawny e-faktur jest zapewnienie autentyczności jej pochodzenia. Natomiast przez autentyczności pochodzenia faktury należy rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

więcej>>

Jak należy interpretować pojęcie „integralności treści e-faktury”?

Zapewnienie integralności treści faktury jest drugim z wymogów, który jest niezbędny w celu poprawnego wystawiania e-faktur. Ustawodawca wskazuje, że integralności treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

więcej>>

W jaki sposób zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność
treści e-faktury?

Ustawodawca nie wskazuje bezpośrednio, w jaki sposób zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność treści e-faktury. Co prawda jako przykład spełnienia tych warunków podano w przepisach faktury wystawione z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub też elektronicznej wymiany danych (EDI), jednak są to jedynie przykłady wymienione w przepisach. Tym samym każda inna elektroniczna forma jest uznawana za poprawną, o ile wystawiając fakturę wystawca jest w stanie zagwarantować, iż dane na wystawionej fakturze nie mogą być edytowane przez odbiorcę. Przewidziane są pewne przesłanki techniczne, które powinien spełnić system do fakturowania oraz system dystrybucji i prezentacji faktur elektronicznych. Przesłanki te są jednak identyczne dla faktur elektronicznych i papierowych. Autentyczność pochodzenia , integralność treści oraz ich czytelność musi być zachowana od momentu wystawienia aż do końca okresu przechowywania. System musi dawać możliwość łatwego ich odszukania, a organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej dostępu do nich na żądanie. Urzędy Skarbowe wystawiają pozytywne opinie w sprawach stosowania takiego modelu dystrybucji i zabezpieczeń faktur elektronicznych pod warunkiem zapewnienia wymaganych cech faktur

więcej>>

Czy w przypadku wystawienia e-faktury faktura korygująca musi być
również wystawiona w formie elektronicznej?

Aktualnie obowiązujące przepisy, w przeciwieństwie do regulacji, który regulowały wystawianie faktur elektronicznych do 31 grudnia 2010 r., nie wymagają wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej. Tym samym podatnik posiada wybór odnośnie formy wystawienia faktur elektronicznej. Możliwe jest wystawienie faktury korygującej w formie elektronicznej lub papierowej.

więcej>>

W jakiej formie należy przechowywać e-faktury?

Faktury wystawione w formie elektronicznej mogą być przechowywane w dowolny sposób, czyli podatnik może wybrać, czy będzie przechowywał te faktury w formie elektronicznej, czy też w papierowej. Trzeba jednak pamiętać, że sposób przechowywania faktur elektronicznych ma gwarantować spełnienie następujących warunków:

a) należy zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, faktury powinny być łatwe w odszukaniu,

b) należy zapewnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

więcej>>

Jak długo należy przechowywać e-faktury?

Faktury elektroniczne, jak każde inne dowody dotyczące powstawania zobowiązania podatkowego, powinny być przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczą, czyli przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

więcej>>

W jaki sposób należy przedłożyć e-faktury organowi podatkowemu
podczas kontroli?

Faktury wystawiane i przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

więcej>>

Czy e-faktury mogą być przechowywane na serwerach położonych
poza terytorium Polski?

Faktury wystawione i przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur. Nie ma obowiązku powiadamiania organów podatkowych o przechowywaniu faktur na serwerach położonych poza terytorium Polski.